FAQ: Yapı Kooperatif Nasıl Kurulur?

Kooperatif Arsası ne demek?

Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan kuruluşlara kooperatif denir. Gayrimenkul alım ve satımı, satış vaadi, ipotek gibi başlıca tapu işlemlerini kooperatifler yapar.

Yapı kooperatifleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Söz konusu maddeye göre Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün kuruluş izni vereceği kooperatifleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Bu kooperatiflerin üst kuruluşları (Birlikler).

Kooperatif sermayesi en az ne kadar olmalı?

Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Sermayenin en az haddi 700.-TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler.

Bir kooperatif nasıl kurulur?

Kooperatif insanların ihtiyaçlarını az bir maliyetle karşılamak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle kurulan tüzel kişiliklerdir.

Kooperatif tapulu arsa alınır mı?

Kooperatif tapulu ev alınabiliyor. Kooperatiften edinilen bir gayrimenkulün alınması ile doğrudan kooperatif üyesi olunamıyor. Alan kişi sadece tapuda o gayrimenkulü satın alan kişi olarak görünüyor. Kooperatiflerin başlıca tapu işlemleri; gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı temlik,

You might be interested:  Soru: Yapı Kredi Play Kart Yıllık Aidatı Ne Kadar?

Kooperatif arsası satılırsa ne olur?

Kooperatifin arsasını satması sonucu elde ettiği kazanç, kurumlar vergisine tabi olacak. Toplam kazançtan, yüzde 20 oranında hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra, ortaklara dağıtılacak olan tutar üzerinden, yüzde 15 oranında stopaj yapılacak (GVK Md. 75/2 ve 94/6-b/i).

Kadın Kooperatifleri Hangi Bakanlığa Bağlı?

Bu nedenle bu çalışmada ilgili bakanlıktan Ticaret Bakanlığı olarak söz ediliyor. 4 Kadın kooperatifleri aynı zamanda kadınların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve hizmetler sunuyor.

Yapı kooperatifleri kim denetler?

Kooperatiflerden tarımsal amaçlı olarak nitelendirilen “Tarım Kredi, Tarımsal Kalkınma, Su Ürünleri, Sulama, Pancar Ekicileri” kooperatiflerinin denetim yetkisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, diğer kooperatiflerin denetimi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir.

Kooperatiflere kimler üye olamaz?

Aşağıdaki tüzel kişiler ise kooperatiflere kurucu olarak veya sonradan ortak olamazlar: – Her türlü ticaret şirketleri, – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları ve barolar gibi), Vakıflar.

Kooperatif ne kadar sermaye ile kurulur?

Bı~na göre; bir ortak en az 1.000.000.- TL. taahhüt edecek ve i/4`ü olan 250.000.- TL. nı peşin ödeyecektir. – Hazırlanan kuruluş evrakları (anasözleşme, kuruluş sermayesi teslim tutanağı, anasözleşmelerin ücretinin yatırıldığına dair dekont ve diğer belgeler) Bakanlık İI Müdürlüğüne incelenmek üzere verilir.

Bir kooperatif en az kaç kişi ile kurulur?

Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce kurulur.

Kooperatif nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazımı ” kooperatif ” olarak yazılır.

Kooperatif türleri nelerdir?

Kooperatif çeşitleri nelerdir?

 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri: Bu kooperatifler ortaklarının;
 • Tarım Kredi Kooperatifleri:
 • 3. Tarım Satış Kooperatifleri:
 • Sulama Kooperatifleri:
 • Pancar Ekicileri Kooperatifleri:
 • Tüketim Kooperatifleri:
 • 2. Konut Kooperatifleri:
 • 3. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri:
You might be interested:  Yapı Kredi Kartı Puanları Nerede Kullanılır?

Kooperatif ne anlama gelmektedir?

1163 sayılı kooperatifler kanununun 1. maddesine göre kooperatifçiliğin tanımı; Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile

Tütün Kooperatifi nasıl kurulur?

TÜTÜN SATIŞ KOOPERATİFLERİ NASIL KURULUR?

 1. Kooperatif anasözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla il ve ilçe merkezlerinde kurulur.
 2. Kooperatiflerin çalışma bölgesi ilçe sınırlarıdır.
 3. Kooperatif en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur.
 4. Kuruluş başvurusu, ilgili Valiliğe (Ticaret İl Müdürlüğü) yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *