FAQ: Yapı Kooperatifi Nasıl Kurulur?

Yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur?

Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce kurulur.

Kooperatif Arsası ne demek?

Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan kuruluşlara kooperatif denir. Gayrimenkul alım ve satımı, satış vaadi, ipotek gibi başlıca tapu işlemlerini kooperatifler yapar.

Konut yapı kooperatifinde hisse devri nasıl yapılır?

Kooperatif ortaklıklarında, ortaklığın devri yazılı şekle bağlı olarak yapılır. Bunun için noter devir sözleşmesi şart değildir. Bu sözleşmeye bir bedel yazmak da gerekmez. Hisse devirlerinde; devredenle devralan karşılıklı olarak düz beyaz kağıda, hissenin devredildiğini yazar ve devreden imzalar.

Kooperatif daire satışı nasıl yapılır?

Bir kimse kooperatif ortağıyken kendisine tahsis olunan gayrimenkulü satabilir. Bu ortaklık devri suretiyle olur. Ortaklık devriyse tapuya gitmeden karşılıklı yazılı olarak yapılır. Kooperatif ortaklığı el değiştirdiğinde satan ortağa tahsis olunan daire yeni malike geçer.

Kooperatif kurmak için neler gerekli?

kooperatif kuruluşunda gerekli olan belgeler Haberi – Başvuru dilekçesi, – En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak Noterce onaylanan beş adet anasözleşme, – Bilgi formu, – Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyanın kuruluş dilekçesinde belirtilmesi, gerekmektedir.

You might be interested:  Yapı Fuarı Istanbul 2016 Ne Zaman?

Kooperatif genel kuruluna kimler katılabilir?

Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.

Kooperatif tapulu arsa alınır mı?

Kooperatif tapulu ev alınabiliyor. Kooperatiften edinilen bir gayrimenkulün alınması ile doğrudan kooperatif üyesi olunamıyor. Alan kişi sadece tapuda o gayrimenkulü satın alan kişi olarak görünüyor. Kooperatiflerin başlıca tapu işlemleri; gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı temlik,

Kooperatif arsası satılırsa ne olur?

Kooperatifin arsasını satması sonucu elde ettiği kazanç, kurumlar vergisine tabi olacak. Toplam kazançtan, yüzde 20 oranında hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra, ortaklara dağıtılacak olan tutar üzerinden, yüzde 15 oranında stopaj yapılacak (GVK Md. 75/2 ve 94/6-b/i).

Kooperatif batarsa ne olur?

Buna göre, iflas halinde, iflas idaresince bir sıra cetveli düzenlenerek ortaklardan kendi paylarına düşen borçlarını ödemeleri istenir. Tahsil edilemeyen paralar, gerektiğinde ödeme yapan ortaklardan fazlaca alınması suretiyle kapatılabilir. Bu durumda, ortakların birbirlerine başvurma hakları bulunmaktadır.

Yapı kooperatif hisse devri noter şart mı?

Kooperatif yönetim devri! 1163 sayılı Kanun gereğince bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kuruluyor. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekiyor.

Kooperatif hisse devri nerede yapılır?

Kısaca özetleyecek olursak; Kooperatif hisse devri ilk olarak devreden ve devralan kişilerin irade beyanlarını belirten belge ile Kooperatif yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekir. Yönetim kurulu ortaklığa aday kişiyi yeterli görürse devir işlemlerini başlatır.

Kooperatif üyeliği konut satın alma ile devir olur mu?

Peki, kooperatif üyeliği konut satın alma ile devir olur mu? Kanun gereğince, kooperatife ait bir konutu tapu dairesinden devir alınması kooperatif üyesi de olunduğu anlamına gelmiyor. Ancak, konutu satın alan kişi apartman ile ilgili ortak giderlerin ödenmesi gerekiyor.

You might be interested:  FAQ: Yapı Kredi Emeklilik Ne Kadar Para Var?

Kooperatif genel kurulları ne zaman yapılacak 2021?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 03.06. 2021 Tarihli yazısına istinaden yapı kooperatiflerinin genel kurullarının 31.12. 2021 tarihine kadar yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Kooperatif üyeliği nasıl sona erer?

Yine, Kooperatifler Kanunu’nun 8. maddesi gerçek kişilerin kooperatife üyeliğini düzenlemektedir. Ayrıca, Kanun’un 14. maddesinin 1. fıkrasında; “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” denmek suretiyle kooperatif üyeliğinin sona ereceği düzenlenmiştir.

Kooperatif hissesine haciz konulabilir mi?

ÖZET: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 19/son fıkrası uyarınca bir ortağın, kişisel alacaklısı, ancak ortağın faiz ve gelir gider farklarından payına düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *