FAQ: Yapı Kooperatifleri Nasıl Kurulur?

Kooperatif kaç günde kurulur?

Kooperatif kaç günde kurulur? Anasözleşme hakkında Ticaret Bakanlığı’ndan görüş alınması, resmi kooperatif kuruluş izninin Bakanlık’tan alınması, bağlı bulunulan Ticaret Siciline tescil ve vergi kaydının açılması yaklaşık olarak 7-10 iş günü almaktadır.

Yapı kooperatifleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Söz konusu maddeye göre Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün kuruluş izni vereceği kooperatifleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Bu kooperatiflerin üst kuruluşları (Birlikler).

Kooperatif kurmak için nereye başvurulur?

Kooperatif kuruluşu için bulunulan yerin valiliğine bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.

Kooperatif daire satışı nasıl yapılır?

Bir kimse kooperatif ortağıyken kendisine tahsis olunan gayrimenkulü satabilir. Bu ortaklık devri suretiyle olur. Ortaklık devriyse tapuya gitmeden karşılıklı yazılı olarak yapılır. Kooperatif ortaklığı el değiştirdiğinde satan ortağa tahsis olunan daire yeni malike geçer.

Kooperatif hissesine haciz konulabilir mi?

ÖZET: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 19/son fıkrası uyarınca bir ortağın, kişisel alacaklısı, ancak ortağın faiz ve gelir gider farklarından payına düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilir.

Kooperatif kuruluş sermayesi ne kadar olmalı?

Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Sermayenin en az haddi 700.-TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yapı Kredi Esnek Hesap Ne Demek?

Kadın Kooperatifleri Hangi Bakanlığa Bağlı?

Bu nedenle bu çalışmada ilgili bakanlıktan Ticaret Bakanlığı olarak söz ediliyor. 4 Kadın kooperatifleri aynı zamanda kadınların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve hizmetler sunuyor.

Yapı kooperatifleri kim denetler?

Kooperatiflerden tarımsal amaçlı olarak nitelendirilen “Tarım Kredi, Tarımsal Kalkınma, Su Ürünleri, Sulama, Pancar Ekicileri” kooperatiflerinin denetim yetkisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, diğer kooperatiflerin denetimi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir.

Kooperatiflere kimler üye olamaz?

Aşağıdaki tüzel kişiler ise kooperatiflere kurucu olarak veya sonradan ortak olamazlar: – Her türlü ticaret şirketleri, – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları ve barolar gibi), Vakıflar.

Kooperatif kurmak için neler gerekli?

kooperatif kuruluşunda gerekli olan belgeler Haberi – Başvuru dilekçesi, – En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak Noterce onaylanan beş adet anasözleşme, – Bilgi formu, – Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyanın kuruluş dilekçesinde belirtilmesi, gerekmektedir.

Bir kooperatif en az kaç kişi ile kurulur?

Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce kurulur.

Köy kooperatifi nedir?

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal bir faaliyeti gerçekleştirmek üzere köy, belde ve ilçe gibi yerleşim merkezlerinde kurulabilmektedir. Tüketici veya üretici olarak veyahut ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kooperatifi oluşturan insanlardır.

Kooperatif tapulu ev alınır mı?

Kooperatif tapulu ev alınabiliyor. Kooperatiften edinilen bir gayrimenkulün alınması ile doğrudan kooperatif üyesi olunamıyor. Alan kişi sadece tapuda o gayrimenkulü satın alan kişi olarak görünüyor.

Kooperatif genel kurulları ne zaman yapılacak 2021?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 03.06. 2021 Tarihli yazısına istinaden yapı kooperatiflerinin genel kurullarının 31.12. 2021 tarihine kadar yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

You might be interested:  Yapı Kredi Bankası Müşteri Hizmetlerine Nasıl Bağlanırım?

Konut yapı kooperatifinde hisse devri nasıl yapılır?

Kooperatif ortaklıklarında, ortaklığın devri yazılı şekle bağlı olarak yapılır. Bunun için noter devir sözleşmesi şart değildir. Bu sözleşmeye bir bedel yazmak da gerekmez. Hisse devirlerinde; devredenle devralan karşılıklı olarak düz beyaz kağıda, hissenin devredildiğini yazar ve devreden imzalar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *