Okuyucular soruyor: Yapı Geçerliliği Nasıl Ölçülür?

Yapı geçerliliği ne?

Yapı geçerliği, bir ölçme aracının ölçmeye çalıştığı özellik ile nasıl bir yapıyı ortaya koymaya çalışıyorsa o yapıyı gerçekten ölçebilmesidir. Yani hazırlanan testte ölçülmek istenen yapının bölümleri gerçekte neyi ölçmek istiyorsa uygulamada da onu ölçmelidir.

Yapı geçerliliği nedir örnek?

Yapı geçerliği Yapı, testin oluşumuyla ilgilidir. Testin oluşumu belirlediğimiz amaca hizmet ediyorsa, o testin yapı geçerliği yüksektir. Yani hazırlanan testteki tüm soruların ölçülmek istenen özellikle ilgili olması gerekir. Örneğin; tarih dersi sınavında matematik soruları sorulması yapı geçerliliğini düşürür.

Bir testin güvenirliği nasıl belirlenir?

Güvenirliği Belirlemek İçin Kararlılık Yöntemleri Test – Tekrar Yöntemi: Önce bir sınıfa sınav uygulanır ve bir süre beklenir ardından aynı sınav yani test tekrar uygulanır. Bu iki test sonucundaki puanların korelasyonu alınır.Eğer korelasyon +1 e yakın bir değer de ise güvenirli bir test demektir.

1 ölçme aracının yapı geçerliğini artırmak için neler yapılabilir?

Geçerliliği Etkileyen Faktörler

 1. Kapsam genişledikçe geçerlikte artar.
 2. Davranışların ölçümünde belirtke tablosu kullanılmalıdır.
 3. Testin başka özellikleri ölçmesi geçerliği düşürür.
 4. Sabit ve sistematik hatalar geçerliği düşürür.
 5. Güvenirliği artıran tüm çalışmalar geçerliği de artırır.
 6. Güvenirlik, geçerlik için şarttır.

Geçerlilik ve güvenilirlik ne demek?

Ölçülmek istenen şeyin ne derece doğru bir şekilde ölçüldüğü geçerlik kavramıyla ifade edilir. İkinci özellik ise, farklı durumlar da dâhil olmak üzere her kullanıldığında benzer sonuçları verebilmesi gerekir, bu da güvenirlik kavramıyla ifade edilir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Kredi Atm Nasıl Para Yatırılır?

Belirtke tablosu ne demek?

Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla program içeriğini iki boyutlu bir matriks üzerinde gösteren çizelge. Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla, program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine “ Belirtke Tablosu ” denir.

Ölçme Değerlendirme geçerlilik nedir?

Geçerlilik bir ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. Güvenirlik, geçerliliğin ön koşuludur. Bir testin güvenirli olması geçerli olduğu anlamına gelmez.Örnek olarak bir atış poligonuna bakalım.

Gecerlilik turleri nelerdir?

Geçerlilik Türleri

 • 1)Kapsam Geçerliliği. Kapsam geçerliliği sınav sorularının ölçmek istediği konu alanını kapsayıp kapsamadığı, temsil edip etmediği kapsam geçerliliği kavramı ile ilgilidir.
 • 2)Yordama Geçerliliği.
 • 3)Uyum Geçerliliği.
 • 4)Görünüş Geçerliliği.
 • 5)Yapı Geçerliliği.

Yordamaya dair geçerlilik nedir?

Yordama geçerliği ise, istatistik tekniklerle mevcut verilerden faydalanarak gelecek ile ilgili tahminlerde yani çıkarımlarda bulunma demektir. Testin geçerliğini belirlemek için kullanılan ölçüt, testin uygulamasından sonra geliyorsa yordama geçerliğidir.

Testin güvenirliği nedir?

Bir testin değişik kişilerce ya da aynı kişi tarafından değişik zamanlarda puanlanmasından elde edilen puanlar arasındaki tutarlılığa o testin puanlama güvenirliği denir (Tekin, 2007). 1) Bir sınavda kullanılan soru sayısı arttıkça, çoğu halde o sınavdan elde edilen toplam puanın güvenirliği de artar.

Bir testin geliştirilmesi çoğaltılması uygulanması Puanlanmasının kolay olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Kullanışlılık; testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması ve puanlanması açısından kolay ve ekonomik olmasıdır. Yani kullanışlılık; bir ölçme aracının kısa zamanda fazla para harcanmadan ve çok yorucu olmadan hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesidir.

Testin güvenirlik indeksi nedir?

Güvenirlik indeksi, gözlenen ve gerçek puanlar arasındaki korelasyonun karesidir. Bu değer aynı zamanda gerçek puanlar dağılımının gözlenen puanların dağılımına oranıdır. Güvenirlik katsayısı ise, paralel iki test arasındaki korelasyon olarak tanımlanmaktadır.

You might be interested:  Sık sorulan: Dna'nın Yapı Birimine Ne Denir?

Testin geçerliliği ne demek?

Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir. Başka bir deyimle bir ölçme aracının, geliştirilmiş bulunduğu konuda maksada hizmet etmesidir.

Testlerin değişik zamanlarda uygulandığında aynı sonucu vermesine ne denir?

Temsil Edicilik: Testin aynı ana kütleye ait farklı örneklemlerde uygulandığında benzer sonuçlar vermesidir. Eş değerlilik: Aynı zamanda uygulanan iki veya daha fazla testin benzer sonuçlar vermesidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *