Soru: Yapı Inşaat Alanı Nasıl Hesaplanır?

Yapı inşaat alanı ne demek?

Yapı inşaat alanı, ışıklıklar, avlular ve iç bahçeler hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanını ifade ediyor.

Bina toplam inşaat alanı nasıl hesaplanır?

Konut alanının özellikle duvar dışında kalan net inşaat alanı olarak bilinen bölümlerini içeren toplam inşaat alanı, imar planında belirtilen emsal değer ile net parsel alan bilgisinin çarpılması sonucunda bulunur. Zemin inşaat alanı ve çatıya kadar hesaplanan alan toplam inşaat alanını verir.

Toplam inşaat alanı ne demek?

Toplam inşaat alanı, bodrum ve çatı katları ile, iskanı mümkün olan bütün katların, ışıklar ve hava bacaları çıktıktan sonraki alanlarının toplamını ifade ediyor. “Işıklıklar hariç, bodrum katı, asma kat ve çatı katı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanı.”

İnşaat alanı nasıl hesaplanır?

Toplam inşaat alanı nasıl hesaplanır? Parsel alanının, emsal yani KAKS değeri ile çarpılmasıyla toplam inşaat alanı hesaplanır. Örneğin 1.000 m2 bir parselde 2,3 KAKS ile toplam 2.300 m2 inşaat yapılabilmektedir.

You might be interested:  FAQ: Yapı Işlerinde Hazırlanması Gereken Sağlık Ve Güvenlik Planı Kimin Sorumluluğundadır?

İnşaat alanına ne denir?

Yapı inşaat alanı, ışıklıklar, avlular ve iç bahçeler hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanını ifade ediyor.

Toplam yapı alanına balkonlar dahil mi?

Balkon net alana dahil mi? Balkon, yapılarda dış duvar seviyesinin önünde, genellikle üstü de açık olan bölüm olarak nitelendiriliyor. Ancak, imar yönetmelikleri gereğince net metrekare hesabında, açık çıkmalar yani balkonlar metrekareye girmiyor.

Binanın toplam metrekaresi nasıl hesaplanır?

Toplam inşaat alanı parsel alanının, KAKS yani emsal değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 2.600 m2 bir parselde 0,6 KAKS ile toplam 1.560 m2 inşaat yapılabilmektedir.

Bina Katı nasıl sayılır?

KAKS/TAKS oranı binanın kat adedini verir. Ya da bunu tersinden söylersek TAKS oranını binanın kat adeti ile çarparsak KAKS oranını buluruz. Yani KAKS= Kat Adedi x TAKS. Örneğin TAKS 0,30 ve h=12,50 ise bina 4 katlı demektir.

Bir binanın arsada kapladığı inşaat alanı normalde ne kadardır?

Kaks (kat alanı kat sayısı), bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanı demektir. Örneğin: 1.000 m2 bir arsanın imar durum belgesinde kaks:1.25 gösteriliyorsa hesaplaması şöyle: 1000 m2 x 1.25 = 1250 m2. Yani bu arsanın üzerine yapacağımız binanın toplam alanı 1.250 m2 olacak demektir.

Imar durumu %30 ne demek?

Yüzde 30 İmarlı Ne Demek? “yüzde 30 imarlı ” bir arsada emsal oranı (KAKS) % 30, yani 0, 30 ‘dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının % 30 ‘u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 m2’yi geçmemelidir.

You might be interested:  FAQ: Küme Yapı Ne Demek?

Toplam inşaat alanına neler dahil değildir?

Bir yapının bodrumdan itibaren çatı piyeslerine kadar olan tüm katların ve ortak alanların toplamına brüt inşaat alanı adı verilir. Yapı dışında yer alan yangın merdivenleri, havalandırma bacaları ışıklık ve saçaklar brüt alan hesabına dahil değildir.

Tapuda KAKS ne demek?

KAKS sözcüğünün açılımı Kat Alan Kat Sayısı’dır. Bir diğer anlamı da “emsal değer”dir. Bir arsanın alanı ve imar planında yer alan KAKS değeri çarpıldığı zaman o arsaya yapılabilecek azami net metrekare inşaat alanını, yani dairelerin toplam alanını hesaplamak mümkündür.

TAKS ve KAKS nasıl hesaplanır?

TAKS hesabı; taban alanı çarpı arsa alanı formülü baz alarak yapılıyor. Buna göre 1500 metrekarelik arsanın taban oturumu 450 metrekare olabiliyor. KAKS (Emsal) nedir? KAKS (Emsal) alanı, bir inşaatın kat alanı katsayısını ifade ediyor.

Bir sayı bir sayının yüzde kaçı?

Yüzde nasıl hesaplanır? Bir sayının yüzde X’i hesaplanacaksa bu sayı öncelikle 100’e bölünür, daha sonra X ile çarpılarak %X’i hesaplanır.

Yapının taban oturum alanı nedir?

Taban alanı; Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olarak tanımlanıyor. İmar durum Belgesinde yer alan taks değeri ile arsa alanını çarparak bina oturum alanı hesaplanabiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *