Soru: Yapı Kooperatifi Nasıl Tasfiye Edilir?

Kooperatiflerde Tasfiye kararı nasıl alınır?

kooperatiflerde tasfiye kararı nasıl alınır Haberi Kooperatif tasfiyesi için bir dilekçe ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuruda bulunuluyor. Dilekçenin yetkililer tarafından müştereken imzalanması gerekiyor.

Kooperatif başkanı nasıl seçilir?

Kooperatif Yönetim Kurulu nasıl seçilir? Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kooperatif ortakları arasından oylama yoluyla seçilir. Genel Kurulda yönetim kuruluna kooperatif ortakları aday olur. Adaylar tek tek oylanır ve en çok oyu alan yönetim kurulu üye sayısı kadar aday yönetim kuruluna asaleten seçilir.

Kooperatif satışı nasıl yapılır?

Kooperatif ortaklıklarında, ortaklığın devri yazılı şekle bağlı olarak yapılır. Bunun için noter devir sözleşmesi şart değildir. Bu sözleşmeye bir bedel yazmak da gerekmez. Hisse devirlerinde; devredenle devralan karşılıklı olarak düz beyaz kağıda, hissenin devredildiğini yazar ve devreden imzalar.

Kooperatif Arsası ne demek?

Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan kuruluşlara kooperatif denir. Gayrimenkul alım ve satımı, satış vaadi, ipotek gibi başlıca tapu işlemlerini kooperatifler yapar.

Kooperatiflerde tasfiye nedenleri nelerdir?

Kooperatiflerin Tasfiyesi

 • Anasözleşme gereğince,
 • Genel kurul kararı ile,
 • İflasın açılmasıyla,
 • Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,
 • Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
 • Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
You might be interested:  Sık sorulan: Yapı Kayıt Belgesi Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Kooperatif tasfiye süreci ne kadar sürer?

NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek fesih kararı alınabilir.

Kooperatif genel kurulu kaç kişiden oluşur?

kooperatif yönetim kurulu kaç kişiden oluşur Haberi Kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organ kooperatif yönetim kurulu oluyor. Kooperatif yönetim Kurulu en az üç üyeden kuruluyor.

Kooperatif kayıtları nerede bulunur?

Kooperatifin tescili ticaret sicilinde yapılır. Ticaret sicili, Ticaret Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur.

Kooperatif defterleri nelerdir?

Kooperatiflerde Tutulması Zorunlu Defterler şu şekildedir:

 • Yevmiye Defteri.
 • Defter-i Kebir.
 • Envanter Defteri.
 • Ortaklar Pay Defteri.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri.
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

Kooperatif üyeliği nasıl devredilir?

Yeni ortak noter huzurunda kooperatif üyeliğini yeni ortağa devir edebiliyor. Yapılan devir işleminden sonra, kooperatif yönetim kuruluna başvurulması gerekiyor. Bu başvuru ayrı ayrı olabileceği gibi birlikte de yapılabiliyor.

Kooperatif üyeliği nasıl sona erer?

Yine, Kooperatifler Kanunu’nun 8. maddesi gerçek kişilerin kooperatife üyeliğini düzenlemektedir. Ayrıca, Kanun’un 14. maddesinin 1. fıkrasında; “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” denmek suretiyle kooperatif üyeliğinin sona ereceği düzenlenmiştir.

Kooperatif daire satışı nasıl yapılır?

Bir kimse kooperatif ortağıyken kendisine tahsis olunan gayrimenkulü satabilir. Bu ortaklık devri suretiyle olur. Ortaklık devriyse tapuya gitmeden karşılıklı yazılı olarak yapılır. Kooperatif ortaklığı el değiştirdiğinde satan ortağa tahsis olunan daire yeni malike geçer.

Kooperatif tapulu arsa alınır mı?

Kooperatif tapulu ev alınabiliyor. Kooperatiften edinilen bir gayrimenkulün alınması ile doğrudan kooperatif üyesi olunamıyor. Alan kişi sadece tapuda o gayrimenkulü satın alan kişi olarak görünüyor. Kooperatiflerin başlıca tapu işlemleri; gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı temlik,

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Kredi Erken Kredi Kapatma Nasıl Yapılır?

Kooperatif arsası satılırsa ne olur?

Kooperatifin arsasını satması sonucu elde ettiği kazanç, kurumlar vergisine tabi olacak. Toplam kazançtan, yüzde 20 oranında hesaplanan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra, ortaklara dağıtılacak olan tutar üzerinden, yüzde 15 oranında stopaj yapılacak (GVK Md. 75/2 ve 94/6-b/i).

Kooperatif batarsa ne olur?

Buna göre, iflas halinde, iflas idaresince bir sıra cetveli düzenlenerek ortaklardan kendi paylarına düşen borçlarını ödemeleri istenir. Tahsil edilemeyen paralar, gerektiğinde ödeme yapan ortaklardan fazlaca alınması suretiyle kapatılabilir. Bu durumda, ortakların birbirlerine başvurma hakları bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *